HEMŞİRE ÇALIŞMA GRUBU

  

HEMŞİRE ÇALIŞMA YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr.Fatma ETİ ASLAN (Başkan)

Bahçeşehir Üniversitesi

Doç.Dr.Gökçen AYDIN AKBUĞA

Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr.Öğretim.Üyesi Kübra YILMAZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr.Öğretim.Üyesi Dilek AKTAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr.Öğretim.Üyesi Fatma GÜNDOĞDU

Karatay Üniversitesi

Sevda ÜNVER

Ankara Üniversitesi Hastanesi

Yeşim KÖKOĞUZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi

 

 

ERAS TÜRKİYE DERNEĞİ HEMŞİRE ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

Madde 1: Bu yönergede yer alan esaslar ERAS Derneği tüzüğünün 2. Maddesine dayanmaktadır.

Madde 2: ERAS Türkiye Derneği Hemşire Çalışma Grubu, derneğin bünyesinde organize olarak, ERAS bileşenlerinin farklı alt alanlarında akademisyen ve klinisyen olarak çalışan hemşirelerin bir araya geldiği ulusal ve uluslararası çok merkezli eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini belirlemek ve bu doğrultuda dernek yönetim kurulun öneriler hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 Madde 3:  Çalışma grubu yürütme kurulu Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Çalışma yürütme kurulu grubunda iletişimi ve karşılıklı bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla ERAS Derneği Yönetim Kurulundan bir üye bulunur. Yönetim Kurulu değiştiğinde, çalışma grubundaki Yönetim Kurulu temsilciliğini yeni Yönetim Kurulu üyelerinden biri devralır. Önceki yönetim kurulu üyesi çalışma grubunun üyesi olarak çalışmalara devam edebilir. Çalışma grubu ise en az üç kişiden oluşur. Çalışma grubu başkanı üyeler arasından seçilir. Çalışma grubu yürütme kuruluna bağlı olarak çalışır.

Madde 4: Çalışma yürütme kurulu ve çalışma grubu üyeleri ERAS Derneği üyesi olmak zorundadır. Çalışma grubu başkanı tarafından oluşturulan çalışma grubu üye listesi Yönetim Kuruluna bildirilir ve onaylanır.

Madde 5: Hemşire çalışma grubunun görev ve faaliyetleri aşağıdaki konularda projeler önermek, Dernek Yönetim Kuruluna sunmak ve onay sonrası bu projeleri yürütmektir.

  • ERAS uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesi ve ERAS farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar ve bilimsel etkinlikler,
  • ERAS hemşireliği ve uygulamaları ile ilgili ülke genelinde /bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak,
  • ERAS hemşirelik uygulamalarının standardize edilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Hizmet içi, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında ERAS kültürünü yaygınlaştırmak için gerekli uygulamaları planlamak,
  • ERAS hemşireliği ve uygulamaları ile ilgili güncel evrensel gelişmeleri takip etmek.

Madde 6: Çalışma Grubu tarafından hazırlanan dökümanlar Dernek Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra kullanılabilir.

Madde 7: Çalışma Grubu diğer dernek, grup veya kuruluşlarla ilişkilerini Dernek Yönetim Kurulunun onayı ve aracılığıyla sağlar. 

Madde 8: Çalışma Grubu planladığı etkinlikleri gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kuruluna teklifte bulunarak, onayını almalıdır.

Madde 9: Çalışma grubu en az yılda üç kez ve ihtiyaca göre yüz yüze /çevirim içi toplantı yapmalıdır. Konuya ve ihtiyaca göre bu toplantılara misafir üye/ler davet edilebilir.

Madde 10: Her üye çalışma grubundan kendi isteğiyle ayrılabilir. Çalışma grubuna Dernek Yönetim Kurulu onayı ile üye eklenip çıkartılabilir.